بایگانی برچسب: ویلیم باتلر ییتس

سیاست

ویلیام باتلر ییتس
مهدی گنجوی

چگونه می توانم، آن دختر آن جا ایستاده باشد،
و حواس من متمرکز
روی سیاست روم یا روسیه
یا اسپانیا؟
بله این جاست مردی دنیادیده که می داند
دارد چه می گوید،
و سیاست مداری هست که
خوانده است و فکر کرده
و شاید آن چه می گویند درست است
از جنگ و هشدارهای جنگ،
ولی وای اگر جوان بودم دوباره
و آن دختر را در آغوشم می گرفتم!