بایگانی برچسب: ویلیام بلیک

باغ عشق

ویلیام بلیک
مهدی گنجوی

به باغ عشق رفتم
و چیزی دیدم که هیچ گاه ندیده بودم
کلیسایی ساخته شده در میانِ
آن جا که قدیم بر روی سبزه ها بازی می کردم

و درهای این کلیسا بسته بودند
و “ همانا تو نباید” روی در نوشته بود
پس رو به باغ عشق کردم
که آن همه گل های شیرین داشت

و دیدم با قبرها پر شده است
و سنگ قبرها آن جا که گل ها باید می بودند
و کشیش هایی با خرقه های سیاه داشتند دور می زدند
و با گلی خاردار آرزوها و عیش هایم را می بستند
Painting by William Blake, Oberon, Titania and Puck with Fairies Dancing , 1786Oberon, Titania and Puck with Fairies Dancing circa 1786 by William Blake 1757-1827