بایگانی برچسب: مسعود بهنود

چند ابراهیم گلستان

مصاحبه های ژورنالیستی را که کنار بگذاریم، تا به حال سه جور مصاحبه با ابراهیم گلستان به “سمع و نظرم” رسیده است. جور اول مصاحبه ی  رو در رویِ او با پرویز جاهد به صورت کتاب است (نوشتن با دوربین). جور دوم مصاحبه ی تصویری اش با مسعود بهنود در سرسرای مجلل کاخی شخصی اش. جور سوم هم مصاحبه ی امسال او پس از سالروز کودتا با زنی با صدایی گیرا در رادیو دویچه وله.  گلستانِ پرویز جاهد مطلع ، تهاجمی ، پر داستان و مغرور است. گلستانِ مسعود بهنود متمول، متمول، متمول و کمی ظالم است. گلستانِ این مصاحبه ی رادیویی، شوخ طبع با شوخی هایی که بگیر نگیر دارد، مفسرِ خویش و کمی لجباز است. پرویز جاهد به او به عنوانِ “تاریخ” نگاه می کند، بهنود از دریچه ی “سرنوشت” و مصاحبه گر رادیو دویچه وله تحتِ “روزنامه نگار بازنشسته”.

 1111111111111111