بایگانی برچسب: عکس

تلگراف‌های واصله‌ی ادوارد براون در کرمان

تلگرام از کمبریج به کرمان، جهت ‌پیشنهاد استادی فارسی در دانشگاه کمبریج به ادوارد براون، هزار و هشتصد و هشتاد و‌ هشت (آرشیو ادوارد براون، کمبریج)

در ادامه‌ی تلگراف پیش این تلگراف واصله توسط ادوارد براون در کرمان در هزار و هشتصد و هشتاد و هشت را هم ببینید که باز هم مربوط به پیشنهاد استادی فارسی در دانشگاه کمبریج است و در آرشیو براون پیدا کردم. از نوشته حاشیه تلگراف مشخص می‌شود که وقتی وصول شده که براون درگیر مدا‌وای چشم در کرمان بود، همان مداوایی که پای او را به چند هفته جدل الهیاتی پای بزم تریاک کشاند. طبق مندرجات این تلگراف مادر براون از انگلیس اصرار داشته پسرش پست معلمی فارسی را بپذیرد، اگر نه دفتر روزنگار براون در آن اوقات مشحون از کلماتی چون «عقل بالقوه، عقل بالفعل و بالملکه» و «مقام روح و عشق» است که او با دست‌خط زیبای فارسی‌اش در حاشیه و بین خط شکسته‌ی انگلیسی‌اش نوشته. (منبع عکس: آرشیو ادوارد براون، کمبریج)