بایگانی برچسب: ارنست همینگوی

نویسنده

ارنست همینگوی
مهدی گنجوی

و نویسنده هر چیزی که می داند
بروز می دهد و بروز می دهد و بروز می دهد و بروز می دهد.
لباس های زیرش
از خورشید مهم ترند.
هر اثری که شروع شده
یعنی دکمه های بیشتری باز شده.
همسر یا همسرانِ نویسنده
به من کهیر می دهند.
بعضی نویسنده ها از فقرا می نویسند
عملکرد یک فاضلاب را توصیف می کنند
محتوای یک آبِ گذر را روایت می کنند.
همه نویسنده ها از دست نویسنده های دیگر در عذاب اند.
نویسنده یی دیگر از پولدارها می نویسد
همه شخصیت هایش حرامزاده ها هستند
زنانش در جست و جوی خاراندنِ
همدیگر یا برادرشان.
نویسنده یی دیگر عاشق مادرش است.
بعضی نویسنده ها از چیزهای شاد می نویسند
و کلی پول در می آورند که نوشیدنی بزنند
آن قدر که از پا در بیایند و مشکلاتشان
با فرو دادن حباب هایِ گازدارِ شامپاین
از یادشان برود.
بعضی نویسنده ها فکر می کنند آن چه
می نویسند مهم است
موضوعاتی که کمتر کسی می داند
اما همیشه در جریان.
پاریس
1926hemingway_how to banner

به مسیحی دیوانه

ارنست همینگوی
ترجمه: م. گ

—-
گربه ای بود که اسمش مسیحی دیوانه بود
اصلا آن قدر عمر نکرد که بگاید
قلب شادی داشت، جوان بود و خوش تیپ
و همه اسرار زندگی را می دانست
همیشه به موقع برای صبحانه حاضر می شد
روی پایت می جهید و می افتاد دنبال توپ
از هر اسب چوگانی سریع تر بود
در طول زندگی اش حتی یک دقیقه هم نگران نشد
دمش بالی بود که باهاش می جهید
او مثل شب سیاه و مثل نور سریع بود
برای همین گربه های بد توی پاییز کشتندش.
—-
فینکا ویجیا, کوبا, حدود ۱۹۴۶

ناله ی لیبرال ارنست

ارنست همینگوی
ترجمه: مهدی گنجوی
——–
می دانم که راهب ها شب ها جلق می زنند
که گربه های خانگی می رینند
که بعضی دخترها گاز می گیرند
با این حال
چه می توانم بکنم
که کارها درست شود؟

پاییز ۱۹۲۴

hemingway-bed

نصیحت به فرزند

ارنست همینگوی

مهدی گنجوی

—-

هیچ وقت به یک سفیدپوست اعتماد نکن،

هیچ وقت یک یهودی را نکش،

هیچ وقت قراردادی را امضا نکن،

هیچ وقت نیمکت {کلیسا} اجاره نکن.

در ارتش اسم نویسی نکن،

یا با چندتا زن ازدواج نکن،

هیچ وقت برای مجله ها ننویس،

هیچ وقت کندوهایت را نخراش.

همیشه کاغذ روی صندلی بگذار،

به جنگ ها اعتقادی نداشته باش،

خودت را هم شسته و هم رفته نگه دار،

هیچ وقت با جنده ها ازدواج نکن.

هیچ وقت به باج گیر پول نده،

هیچ وقت سراغ قانون نگیر،

هیچ وقت به ناشری اعتماد نکن،

اگر نه به خوابیدن روی حصیر می افتی.

همه دوستانت ترکت خواهند کرد

همه دوستانت خواهند مرد

پس یک زندگی تمیز و کامل بکن

و در آسمان به آن ها بپیوند.

hemingway1-2