بایگانی ماهیانه: جولای 2014

از شعرهای حاشیه ی نسخه های خطی

شعری نوشته شده توسط محمود بن محمد بن محمود در پایان کتابت وی از کتابِ «السّبعیات»، به گفته ی ایرج افشار نسخه بدون تاریخ است و حدس وی این است که از انِ سده ی ششم هجری ست.

نبشتم خط ندانم تا که خواند/ که بی شک من بمیرم این بماند

هر آن عاقل کی این خط را بخواند/ بداند کی جهان با کس نماند