بایگانی برچسب: نابودی

ترسیم ترور

این نقاشی قرن چهاردهمی ترور خواجه نظام الملک را ترسیم کرده است. مدتی پس از ترسیم خود نقاشی نیز با تخریب عمدی مواجه شده است و حال تنها نسخه باقی از آن این است: چشم های ملازمان و آن که ترور می کند کنده شده و از همه چشم گیرتر صورت خود خواجه است که در وسط طرح خالی شده است.
دیگر این نقاشی صرفا “درباره” عمل ترور نیست، خود “موضوع” از بین بردن قرار گرفته. این طور این اثر به فرم اعلای خود رسیده است: در حمله به نقاشی آن چه نقاشی درباره آن بود به اجرا رسیده است.
Topkapi Palace Museum, 14 centuryTopkapi Palace Museum, 14 century