بایگانی برچسب: ادبیات قرون وسطی

ادبیات به مثابه شجره

زیبایی ادبیات قرون وسطی کشف ویرایشات متعدد هر اثر با خواندن همه نسخی ست که از آن رساله موجود است. به تعبیری ادبیات قرون وسطی تا وقتی صنعت چاپ مدرن و میل به «ساختن» نسخه مرجع آن را به طور کامل از ریخت نینداخته و بازتعریف نکرده بود، رساله‌هایی ست که در بازتولید شدن در مواقعی عوض شده‌اند؛ نوعی از ژنتیک پیچیده بازتولید و گاه جهش متن. هر رساله یک شجره بود، قبل از اینکه ما به یک کتاب محدودش کنیم. وقتی هر رساله یک شجره بود، شاخه‌های تازه گاه از معنای مکتبی فاصله می‌گرفتند و تقلای فراروی از شاخه‌های دیگر و حتی گاه از ریشه داشتند:
چهار روایت از یک جمله از «رساله هفت ارکان شریعت»
و جهاد عقلانی آنکه به عین نور خود با ظلمت جهاد کنی. نسخه اول
و جهاد عقلانی آنست نور خود را از ظلمت خود جدا کنی. نسخه دوم
و جهاد عقلانی آنست که به عین نور با ظلمت خود جهاد کنی، نسخه سوم
نسخه چهارم: این جمله را ندارد.