بایگانی برچسب: آرشیو اداره هند

گروه موسیقی، آغاز قرن بیستم، ایالت کرمان و مکریان

گروه موسیقی وزیر‌ وقت کرمان: میرزا عبدالرحیم خان موقرالملک. عکس بین هشت تا یازده مارچ هزار‌ و نهصد و یک در دیدار گروه آرمسترانگ (گروه بررسی مسیر احداث‌ تلگراف هند) با وزیر‌ کرمان و‌ ملازمانش در پهره (ایرانشهر) گرفته شده است. بنا به راپرت مکتوب آرمسترانگ، این گروه سرود ملی بریتانیا را (هرچند تا حدی ناشیانه) برایش نواختند و او اجازه خواست به احترام این سرود بایستد. موقرالملک دستور داد جمله‌ی ملازمانش نیز تا آرمسترانگ ایستاده، ننشینند. منبع عکس: آرشیو اداره هند.