منتشر شد…

در حدود دویست‌سال پیش، در نخستین تلاش فارسی‌زبانان برای ترجمه‌ی «الف‌لیله‌و‌لیله»، کتاب حاضر شکل گرفت. قریب سه دهه پیش از عبداللطیف تسوجی، قدیمی‌ترین ترجمه فارسی هزارویک شب به دست «محمدباقر خراسانی» و در حیدرآباد دکن به انجام رسید. اثری که به‌تاکید مترجم، با پیشنهاد و حمایت نماینده‌ی کمپانی هندشرقی به انجام رسید. دو نسخه از این ترجمه که امروزه در کتابخانه‌های دانشگاه هاروارد و آکسفورد نگه‌داری می‌شوند مبنای ویرایش انتقادی قدیمی‌ترین ترجمه‌ی فارسی هزارویک‌شب بوده‌اند.