صادق ممقلی، شرلوک هلمس ایران داروغه اصفهان، تالیف کاظم مستعان‌السلطان (هوشی دریان)، ویرایش مهدی گنجوی و مهرناز منصوری، نشر مانیاهنر، ۱۳۹۶، تهران

عالم ابدی، نوشته: عبدالحسین صنعتی‌زاده، ویرایش مهدی گنجوی و مهرناز منصوری، نشر مانیاهنر، تهران ۱۳۹۶

رستم در قرن بیست و دوم، نوشته عبدالحسین صنعتی‌زاده، ویرایش: مهدی گنجوی و مهرناز منصوری، نشر آسمانا، ۱۳۹۶، تورنتو