به‌زودی…

در حدود دویست‌سال پیش، در نخستین تلاش فارسی‌زبانان برای ترجمه‌ی «الف‌لیله‌و‌لیله»، کتاب حاضر شکل گرفت. قریب سه دهه پیش از عبداللطیف تسوجی، قدیمی‌ترین ترجمه فارسی هزارویک شب به دست «محمدباقر خراسانی» و در حیدرآباد دکن به انجام رسید. اثری که به‌تاکید مترجم، با پیشنهاد و حمایت نماینده‌ی کمپانی هندشرقی به انجام رسید. دو نسخه از این ترجمه که امروزه در کتابخانه‌های دانشگاه هاروارد و آکسفورد نگه‌داری می‌شوند مبنای ویرایش انتقادی قدیمی‌ترین ترجمه‌ی فارسی هزارویک‌شب بوده‌اند.