منتشر شد

آینه را بشکن، اشعار نانائو ساکاکی

برای تهیه کتاب بر روی این لینک کلیک کنید

https://www.bloomsbury.com/ca/education-and-the-cultural-cold-war-in-the-middle-east-9780755643424/

این كتاب بـه بررسـی فعالیـت‌هـای «برنامـه كتـاب فـرانكلین (هزاروسیصدوسی‌یک تا هزاروسیصدوپنجاه‌و‌شش) در زمینه‌های چاپ، صنعت نشر، ترجمه، تألیف كتاب‌های مرجع و سیاستگذاری‌هـای آموزشی در خاورمیانه می‌پردازد، البته با نگاهی ویژه به ایران. برنامه كتاب فرانكلین یك سازمان آمریكایی خصوصی و غیرانتفاعی بود كـه در سـال هزاروسیصدوسی‌ویک در بحبوحـه جنگ سرد تأسیس شد. نهادهای دولتی و برخی از شركت‌های خـصوصی ایـالات متحده در شكل‌گیری این برنامه و حمایت مالی از آن نقش داشتند. هدف اولیه این برنامه‌، ترویج و اشاعه ارزش‌های بورژوایی لیبرال از طریـق ترجمـه كتـاب‌هـای آمریكایی و همچنین ایجاد بازارهای مناسب برای این آثـار در كـشورهای «جهـان سومی» بود. اگرچه هدف اولیه این برنامـه، صـدور ارزش‌هـای آمریكـایی بـرای رقابت با نفوذ سوسیالیسمِ شوروی بود، اما به تدریج به یك برنامه توسعه بین‌المللی آموزش تبدیل شد كه به چاپ كتاب‌هـای درسـی و متـون كمـك‌آموزشـی بـرای مدارس و دانشگاه‌ها نیز پرداخت.

به این ترتیب، برنامه کتاب فرانکلین به یکی از مهمترین سازمان‌های بین‌المللی در دوره جنـگ سـرد بـا تمركـز جهـانی بـر تهیـه محتواهای آموزشی تبدیل شد كه فعالیتهایش از امور مختص به ترجمه تـا امـور توسعه مؤسسات چاپ و انتشار و كتابفروشی را شامل می‌شد. به‌علاوه، این سازمان معلّمان محلّی را آموزش می‌داد تا بتوانند كتابهای درسـی را بنویـسند. همچنـین، هزینه انتشار كتابهای کمک‌اموزشی در كشورهای جهان سوم را برای كودكان، نوجوانان، جوانـان، والـدین، معلّمـان و نوآمـوزان نیـز تـأمین می‌كرد.در پروسه تحقیق برای نگارش این کتاب آرشیوهای متعددی مورد بررسی‌ام قرار گرفته؛ منجمله آرشیو برنامه فرانکلین در کتابخانه دانشگاه پرینستون، اسناد سازمان امنیت ملی و پروژه بین‌المللی تاریخ جنگ سرد، اسناد مربوط به ساواک و سفارت آمریکا در ایران، مصاحبه‌های منتشر شده با کارمندان شعبه تهران، زندگی‌نامه‌ها و شرح‌حال‌ها، کتاب‌های درسی، ترجمه‌ها و مجلات منتشر شده توسط شعبه تهران.

در حدود دویست‌سال پیش، در نخستین تلاش فارسی‌زبانان برای ترجمه‌ی «الف‌لیله‌و‌لیله»، کتاب حاضر شکل گرفت. قریب سه دهه پیش از عبداللطیف تسوجی، قدیمی‌ترین ترجمه فارسی هزارویک شب به دست «محمدباقر خراسانی» و در حیدرآباد دکن به انجام رسید. اثری که به‌تاکید مترجم، با پیشنهاد و حمایت نماینده‌ی کمپانی هندشرقی به انجام رسید. دو نسخه از این ترجمه که امروزه در کتابخانه‌های دانشگاه هاروارد و آکسفورد نگه‌داری می‌شوند مبنای ویرایش انتقادی قدیمی‌ترین ترجمه‌ی فارسی هزارویک‌شب بوده‌اند.