منتشر شد

منتشر شد: غریبه‌هایی که در من زندگی می‌کنند؛ انتشارات آسمانا (تورنتو)؛ طرح جلد از میثم علیپور، صفحه‌آرایی محمد قائمی. برای خرید کتاب به لینک زیر تصویر مراجعه کنید.

https://www.lulu.com/en/us/shop/mahdi-ganjavi/strangers-who-live-in-me/paperback/product-q778kj.html?fbclid=IwAR2GdZA6jE6vHAeaVp4eAuyqlCoP5oAJZV1izlcCo1ZkspG2BgsXVI_2Xlw&page=1&pageSize=4

کتاب «انتظار خواب از یک آدم نامعقول» به شکل دسترسی آزاد منتشر شد: