IMG_2017-03-18 09:29:46

سایت و کانال تلگرامی شهروند ادبیات برگزار می کند:

با نوشتن یک داستان کوتاه کوتاه به روزهای تعطیل خود در ایام نوروز رنگ و معنایی دیگر ببخشید. بنویسید و داستانک ‌های خود را ، برای انتشار به صورت کتاب ، در اختیار ما بگذارید. سایت و کانال شهروند ادبیات در نظر دارد از میان آثار ارسالی، مجموعه‌ای را برای چاپ انتخاب نماید.

داستانک ‌های رسیده، بعد از انتخاب و ارزیابی ابتدایی ، در یک هیئت چند نفره داوری و ارزیابی نهایی می‌شوند.

هیئت انتخاب:

ساسان شیبانی نژاد
مهدی گنجوی
مازیار ناصری
هیئت داوران:

بلقیس سلیمانی
عباس پژمان
علی خدایی
علی اکبر کرمانی نژاد
مهدی گنجوی
ناصر غیاثی
@adabvand

✔️ متن کامل فراخوان و آیین‌نامه‌ی شرکت در آن را در آدرس زیر بخوانید:

http://adabvand.ir/?p=3504